top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ORGANİZASYON/ETKİNLİK/EĞİTİM KATILIMCILARI İÇİN AYDINLATMA METNİ Veri Sorumlusu sıfatıyla BUTUNCUL YAKLASIM AKADEMISI olarak faaliyetlerimizi sürdürürken kişisel verilerin güvenliği, özellikle kişisel verilerinizin işlenmesinde özel hayatın gizliliği başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması için azami hassasiyet göstermekteyiz. Organizasyona/Etkinliğe/Eğitime katılımınız kapsamında kişisel veri niteliğine haiz fotoğraf makinesi/telefon vb. elektronik aletler aracılığıyla çekilmiş olan fotoğraf veya video kaydınız ve gerekmesi halinde yapılan müşteri memnuniyeti anketi için alınan adınız/soyadınız ve iletişim bilgileriniz BUTUNCUL YAKLASIM AKADEMISI tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir. İşbu Aydınlatma Metni ile de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereğince, kişisel verilerinizin toplanma ve aktarılma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmekteyiz. Bu Aydınlatma Metni, BUTUNCUL YAKLASIM AKADEMISI`nin gerçekleştirdiği Organizasyona/Etkinliğe/Eğitime katılan tüm gerçek kişiler için oluşturulmuştur. Ayrıca, talep etmeniz halinde Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Prosedürümüzü sizler ile ayrıca paylaşacağız. Veri Sorumlusu KVKK gereğince, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun şekilde Aykon Plaza Balgat/ Ankara adresinde bulunan BUTUNCUL YAKLASIM AKADEMISI ünvanlı şirketimiz tarafından işbu Aydınlatma Metninde açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel Veri ve Kişisel Verilerin İşlenmesi KVKK uyarınca kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi kişisel verinizi oluşturmaktadır. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ise özel nitelikli kişisel verileri oluşturmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesi, KVKK uyarınca bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verileriniz, kimlik bilgilerinizi (Ad-soyad, T.C. Kimlik numaranız) ve iletişim bilgilerinizi (telefon numarası, e-posta adresi), eğitime katılımınız halinde öğrenci belgesi/ mezuniyet bilginiz veya çalıştığınız kurum adı ile ilgi alanlarınızı, imzanızı, eğitim/seminer sırasında alınan görüntünüzü (fotoğraf ve/veya kamera kaydı), eğitim türü ve tarihini içermektedir. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı İşbu Aydınlatma Metninde bahsi geçen kişisel verileriniz, BUTUNCUL YAKLASIM AKADEMISI tarafından gerçekleştirilen Organizasyona/Etkinliğe/Eğitim için teklif gönderilmesi, eğitim ve servis hizmeti verilmesi sırasında fotoğraf çekilmek ve video kaydı yapılmak suretiyle şirketin tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi ya da satış veya bakım hizmeti verilen ürünlere ilişkin talep ve şikayetlerin yönetiminin gerçekleştirilebilmesi, katılım sağlayan kişilerin tespiti ve ilgili sertifikasyon/belgelendirme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uyularak işlenmektedir. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz, sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin Sözleşmeler ve yasal mevzuattan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile genel müdürlüğümüz, web sitemiz gibi kanallar aracılığıyla fiziki veya elektronik ortamlardan ulaşılması ve sair her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdan otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve Şirketimizin sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek faaliyetlerimizi yürütmektedir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 4, 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. İşlenmesinin hukuki sebepleri ise şöyledir: Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması (Örn. İmzalanan Sözleşme uyarınca, makine kullanım eğitimlerinin verilmesi gibi), sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz (Örn. Organizasyona/Etkinliğe/Eğitime katılan kişilere katılım sertifikalarının verilmesi gibi), Veri sorumlusunun meşru menfaati (örneğin, fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kayıtlarının tutulması), Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız (örneğin, verilerinizin bulut bilişim sistemlerinde işlenmesi ve yurtdışına aktarılması) Kişisel Verilerin Aktarılması: Toplanan kişisel verileriniz; BUTUNCUL YAKLASIM AKADEMISI`nin yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket İç Politika ve Prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi ve İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen diğer işleme amaçlarıyla, BUTUNCUL YAKLASIM AKADEMISI’nin yurtdışı iş ortağına; açık rızanız alınarak çekilen fotoğrafınız sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı için internet ağı aracılığıyla ilgili mecrada fotoğrafı görebilen tüm gerçek ve tüzel kişilere, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel Veri Sahibinin Hakları Tarafınıza ait kişisel verilerin: · İşlenip işlenmediğini öğrenme, · Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, · Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, · Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, · Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, · Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, · Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, · İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, · Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bilgi, düzeltme, silme, yok etme taleplerinizi ve itirazlarınızı aşağıdaki posta adresimize veya e-posta adresimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Posta Adresi: Aykon Plaza Balgat/ Ankara E-posta adresi: butunculyaklasim@gmail.com Kişisel verilerinizin her zaman ilgili mevzuata ve Şirketimizin kendi veri koruma politikalarına uygun olarak işleneceğini, kişisel haklarınızın korunacağını, kişisel verilerinizin gizli tutulacağını, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri alacağımızı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz.

bottom of page